Regulamin

Regulamin Festiwalu Kultury Pogranicza FOLKOWISKO 2021

Wydarzenia plenerowego Festiwal Folkowisko w Gorajcu

1.          Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza FOLKOWISKO przy współpracy Agroturystyki Chutor Gorajec. Współorganizatorem wydarzenia, odpowiedzialnym za organizację koncertu zespołu Joryj Kłoc i spotkania z Siarhejem Pryłuckim jest Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

2.          Festiwal Folkowisko w Gorajcu jest imprezą publiczną, biletowaną, odbywającą się na terenie Agroturystyki Chutor Gorajec.

3.          Wstęp na teren imprezy jest odpłatny i odbywa się na podstawie posiadanych uprawnień.

4.          Wydarzenie odbędzie się w dniach 8 – 11 lipca 2021 w godzinach podanych przez organizatora w ramach programu Wydarzenia.

5.          Festiwal Folkowisko w Gorajcu nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6.          Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu Festiwal Folkowisko Gorajec określa niniejszy regulamin.

7.          Organizator wraz ze służbami organizatora tworzą sztab organizacyjny Wydarzenia. Służby organizatora posiadają odpowiednie uprawnienia oraz posiadają identyfikatory oznaczające pełnioną funkcję.

8.          Organizator wraz ze służbami organizatora odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu Folkowisko w czasie trwania Wydarzenia.

9.          Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik Festiwalu Folkowisko Gorajec, poddany jest kontroli osobistej oraz kontroli bagażu przez służby organizatora.

10.       Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb organizatora.

11.       Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

12.       Na terenie Festiwalu Folkowisko Gorajec zabronione jest:
a) wnoszenie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b) handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d) wnoszenie na teren Festiwalu opakowań szklanych oraz  przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników Festiwalu
e) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f) wnoszenie przechowywanie materiałów pirotechnicznych
g) palenie tytoniu na obszarach leśnych na terenie Festiwalu
h) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne na terenie Festiwalu
i) poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenie Festiwalu
j) parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora

13.       Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego, poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz zachowania czystości. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.

14.       Na terenie Festiwalu Folkowisko obowiązuje segregacja odpadów.

15.       Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb informacyjnych, służb porządkowych, służb organizatora oraz osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną Festiwalu.

16.       Wstęp i korzystnie z infrastruktury budynku Chutoru Gorajec dostępny jest w określonych godzinach wyłącznie dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora.

17.       Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

18.       Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej na zasadach objętych niniejszym regulaminem.

19.       Osoby nie przestrzegające zasad regulaminu oraz przebywające na terenie wydarzenia bez uprawnień lub zgody organizatora zostaną wezwane do opuszczenie terenu Festiwalu.

20.       W razie niezastosowania się do poleceń służb organizatora osoba łamiąca zasady regulaminu zostanie ujęta przez służby porządkowe i przekazana policji.

21.       Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

22.       Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji oraz handlu.

23.       Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.

24.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za pozostawione bez nadzoru mienie i rzeczy osobiste oraz zdarzenia niebezpieczne powstałe z winy uczestnika bez udziału  organizatora lub służb organizatora.

25.       Koncerty odbywające się w ramach Festiwalu będą rejestrowane w formacie audio/video.  Uczestnictwo w koncertach oraz przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej, w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych) oraz w transmisji live z wydarzenia.

26.       Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych koncertów lub ich obszernych fragmentów w celach jakiejkolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania niezgodnego z prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez sieć Internet tj. np. na stronach internetowych www.youtube.com,  www.facebook.com, www.twitter.com i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej zgody Organizatora Festiwalu.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne:

1.          Każdy z uczestników przed wejściem na teren imprezy zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni  w punkcie do tego wyznaczonym przez organizatora.

2.          Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych materiałów ochrony osobistej tj. maseczka zakrywająca usta i nos, rękawiczki.

3.          Uczestnik który zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  o zaistniałym fakcie organizatora.

4.          Przed wejściem na teren imprezy każdy uczestnik musi osobiście wypełnić oświadczenie, że według swej najlepszej wiedzy nie jest on zakażony, nie przebywał w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą poddaną kwarantannie bądź zakażoną  wirusem Covid-19.

5.          Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania wyznaczonego przez organy państwowe dystansu społecznego.

Kontakt: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com  telefon: 510 820 855

Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Festiwalu, informacji w publikacjach Festiwalowych, oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach internetowych Festiwalu. Przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z jego akceptacją.